Matthis Provoost

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Master of Arts in de geschiedenis (ManaBa)

bio:

Ik ben Matthis, student in de Master Geschiedenis en de voorbije twee jaar stuver voor de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, waarvan dit jaar als Dagelijks Bestuurslid voor StuArt. Daarnaast ben ik propraesidiumlid van de VGK met op mijn conto de functie van Studiepraeses '15-'16 en het Secretarisschap '16-'17.

Overzicht kandidaturen

Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte


Programma

Een belangrijk punt voor mij is het behouden van de inspraak die we als studenten hebben aan de faculteit. Daarom is het belangrijk dat we genoeg studenten weten te motiveren om bij te dragen aan het werk dat we als StuArt verzetten. Zo mogen we bijvoorbeeld in tal van commissies en raden zetelen en kunnen we indien nodig daar ook niet-verkozen stuvers naar sturen die beter in de materie zijn ingewerkt of gewoon in een bepaalde richting zitten waarover de commissie gaat. Wel moet opgemerkt worden dat het soms heel moeilijk was om geschikte personen te vinden. Daarom lijkt het mij goed om iets nauwer met de verschillende studentenkringen aan de Blandijn samen te werken om zo de mening van extra mensen te horen en ook op die manier StuArt meer in de picture proberen brengen. Het voorbije jaar hebben we daar met StuArt al aan gewerkt (de actie rond de educatieve masters heeft dit in de verf gezet), daarom zou het goed zijn om die goede lijn volgend jaar door te trekken en een brug te bouwen tussen vertegenwoordiging en vereniging.

Dit jaar werd ook een nieuwe decaan gekozen aan onze faculteit, wat mij ideaal lijkt om de banden met de decaan persoonlijk terug aan te halen. Onder het decanaat van Marc Boone hebben wij altijd onze plaats gehad aan de faculteit en onze inbreng werd ook geapprecieerd, maar de persoonlijke band ontbrak toch een beetje. Daarom hoop ik dat we met StuArt volgend jaar meer inzetten op directe communicatie met decaan Gita Deneckere.

Ook mag de begeleiding voor de bachelorpapers en de thesissen eens geëvalueerd worden, over alle richtingen heen. Binnen de Geschiedenis zijn we al even bezig om de verschillende commentaren te bekijken en te bundelen om die dan mee te nemen naar de geschikte commissies. Dit staat voorlopig nog in een vroeg stadium, maar ook hier is iets om mee te nemen naar volgend jaar toe en ook uitgebreid toe te passen op de verschillende richtingen.

Over de academische kalender werd de voorbije jaren ook gretig gediscussieerd en persoonlijk vind ikzelf niet dat die moet worden aangepast, tenzij misschien het invoeren van een effectieve blokweek voor de examens van mei-juni (waar voorlopig dus geen blok tussen zit en die examens naadloos aansluiten aan de lesweken). De optie om naar een modulesysteem te gaan waarbij zes weken intensief les wordt gegeven en dan een periode examens volgt is voor mij onaanvaardbaar.

Om af te sluiten wil ik nog vermelden dat ik een van de weinige kandidaten uit de Geschiedenis ben, wat nogal vreemd is voor de tweede grootste richting aan onze faculteit. Natuurlijk kunnen we zoals eerder gezegd niet-verkozen stuvers laten deelnemen aan bepaalde commissies of raden, maar dat impliceert wel dat zij geen stemrecht hebben. Optimaal zou daarom zijn om Geschiedenis toch met een aantal verkozen stuvers te vertegenwoordigen. Desalniettemin zal ik mij vanzelfsprekend ook inzetten voor het algemeen belang van àlle studenten aan onze faculteit, zoals ik meen de afgelopen twee jaar te hebben gedaan.

Ervaringen

Zoals eerder vermeld heb ik twee jaar in het praesidium van de VGK (de Vlaamse Geschiedkundige Kring) gezeteld, eerst als studieverantwoordelijke en later als secretaris. In die eerste hoedanigheid heb ik ook de stap gezet richting StuArt, door het tweewekelijks bijwonen van de vergaderingen. Die overgang voelde natuurlijk aan, zeker aangezien een paar andere praesidiumleden ook interesse toonden in StuArt terwijl sommigen de beide engagementen al combineerden. Deze trend is de laatste jaren in intensiteit afgenomen, maar wel zijn meerdere kringen op een zelfde manier extra betrokken bij StuArt.

Door de interesse in StuArt en de opkomende stuver16 verkiezingen twee jaar geleden, vond ik het dan ook een logische stap om mij kandidaat te stellen voor het stuverschap. Uiteindelijk werd ik ook verkozen en kon ik aan mijn termijn beginnen. In mijn eerste jaar werd ik onder andere lid van de opleidingscommissie Geschiedenis en zetelde ik ook steevast in de Faculteitsraad. Een jaar later werd ik Dagelijks Bestuurslid van StuArt en zetelde ik niet meer in de opleidingscommissie Geschiedenis, maar schoof ik door richting de CKO aan onze faculteit.