Lynn De Palmenaer

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Bachelor of Arts in de geschiedenis (Ba)

bio:

Ik ben Lynn De Palmenaer en zit in mijn derde bachelor Geschiedenis. Momenteel ben ik al actief als studentenvertegenwoordiger in StuArt, de opleidingscommissie geschiedenis, de vakgroepsraad en als boekenverantwoordelijke bij de Vlaamse Geschiedkundige Kring. Het is al jaren mijn doel om ooit les te geven dus ik draag kwaliteitsvol onderwijs en kennisoverdracht in het hoogste vaandel. In mijn ogen is dit enkel te bereiken door goed contact tussen onderwijzers en studenten. Ik vind dat we zeker trots mogen zijn op de kwaliteit van onderwijs aan de UGent en wil dit behouden met aanpassingen waar het beter kan en behoud van wat werkt.
De prachtige dynamiek tussen studenten, personeel en het onderwijslandschap is iets waar ik de komende twee jaren mij nog ten volste voor wil inzetten door middel van openheid, transparantie en een luisterend oor voor elke student.
Het is al jaren mijn doel om ooit les te geven dus ik draag kwaliteitsvol onderwijs en kennisoverdracht in het hoogste vaandel. In mijn ogen is dit enkel te bereiken door goed contact tussen onderwijzers en studenten. Ik vind dat we een zekere trots mogen zijn op de kwaliteit van onderwijs aan de UGent en wil dit behouden met aanpassingen waar het beter kan en behoud van wat werkt.
De prachtige dynamiek tussen studenten, personeel en het onderwijslandschap is iets waar ik de komende twee jaren mij nog ten volste voor wil inzetten door middel van openheid, transparantie en een luisterend oor voor elke student.

Overzicht kandidaturen

Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte


Programma

Toegankelijkheid

Ik wil inzetten op de faculteit toegankelijk houden voor individuen van alle lagen van maatschappij. Er is een hoge nood aan hoogopgeleide individuen maar deze kunnen niet enkel uit de hoge- en middenklasse komen en een ASO-opleiding hebben genoten. Om te garanderen dat de universiteit inclusief blijft is het cruciaal dat we vanuit de studentenvertegenwoordiging ijveren voor de verdere investering in taalonthaal, de goede werking van het monitoraat en de studiebegeleiding. De oriënteringsproeven in hun huidige vorm (zoals de Simon-test) targetten mensen die minder wiskunde of taal genoten hebben in het middelbaar. Dit zijn werkpunten die kunnen en moeten opgelost worden.
De actuele ingangsproeven en niet-bindende tests vormen altijd een extra hindernis voor eerste generatie studenten waarvan niemand uit de familie universitaire studies heeft gedaan, zoals ikzelf. Een ingangsproef werkt momenteel nog afschrikwekkend en een slecht resultaat kan onzekere individuen nodeloos laten afhaken.

Heldere en tijdige communicatie

Examenroosters en de uitslag van de tweede zit moeten eerder bekend gemaakt worden. Dit is mogelijk bij andere faculteiten en is dus zeker haalbaar. Vooral het eerder bekend maken van de resultaten in de tweede zit is cruciaal voor studenten om hen voldoende tijd te geven om een afspraak te maken met de trajectbegeleiders of om advies in te winnen voor een mogelijke heroriëntering.
In StuArt werken we al met een “doorstroom” waarin mensen die aanwezig waren bij actiegroepen, de Gentse Studentenraad en de opleidingscommissies besluiten en problemen kunnen melden. Dit systeem werkt goed in zoverre dat er input is. De afgelopen twee jaar verliep het contact soms minder vlot tussen bepaalde richtingen en StuArt. Naar volgende jaren toe wil ik er een werkpunt van maken dat studenten van alle richtingen zich betrokken voelen en de weg vinden naar StuArt. Onze facultaire studentenraad staat altijd klaar om acties en wensen van studenten te ondersteunen.

Lancering van een tweedehands boekverkoop

StuArt heeft sinds dit jaar een facebookpagina waarin studenten hun oud lesmateriaal kunnen plaatsen en waar anderen dit kunnen overkopen. Dit systeem werkt goed maar ik wil de fysieke tweedehandsboekverkoop terug lanceren. Dit vind al enkele jaren niet meer plaats maar mits enkele praktische aanpassingen is het iets dat met gemak geherintroduceerd kan worden.

Toegankelijkheid en bewustwording rond StuArt verhogen bij de studenten

Studentenrepresentatie is nog te vaak een ver-van-mijn-bed show. Er hoeft echt niet zoveel tijd in te kruipen en het maakt heus niet uit dat je in het begin nog niet alles begrijpt. Ik zou een maandelijkse StuArt nieuwsbrief willen uitdelen in de Blandijn om de bewustwording te verhogen over de thema’s waarrond StuArt werkt én om de studenten zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van beslissingen die hen aangaan. Zo kunnen de studenten zich snel tussen de lessen door informeren over het reilen en zeilen van hun faculteit .
Hierin zouden naast nieuwtjes ook oproepjes kunnen staan voor werkgroepen van StuArt of de GSR zoals bijvoorbeeld de werkgroep rond Grensoverschrijdend Gedrag. Het nieuwsblaadje kan aangevuld worden met een planning van de toekomstige StuArt evenementen en vergaderingen met enkele agendapunten zodat iedereen kan langskomen als er een item besproken wordt dat hen interesseert.
Daarnaast wil ik ook de StuArt website terugbrengen. Facebook is een handig medium maar het werkt uitsluitend voor diegenen die Facebook hebben terwijl een website toegankelijk is voor iedereen.
Als laatste zou ik een fysieke StuArt mailbox willen creëren waarin studenten op papier ideeën, tips of vragen kunnen droppen. Deze zouden dan voorgelegd kunnen worden in de vergadering of in de nieuwsbrief kunnen beantwoord worden.

Geen Modules

Er circuleren al enkele jaren plannen om het huidige les- en evaluatiesysteem te herzien. Hoewel het goed is dat we om de zoveel tijd onze methodes evalueren, is het overschakelen naar een modulair systeem met om de 4 à 6 weken examen een achteruitgang van de kwaliteit. De leerstof heeft geen tijd om te bezinken. Dit effect kan men nu al zien in de middelbare school waar de doorvoering van permanente evaluaties zonder eindexamens de parate kennis aanzienlijk doet dalen. Daarnaast lenen onze richtingen zich niet echt voor dit gebruik. Ook staat deze mogelijke hervorming de autonomie van de student in de weg. Prille twintigers leren gaandeweg met verantwoordelijkheid omgaan en hun eigen agenda in te plannen. Een (semi-) modulair systeem zet een grote rem op die mogelijkheid om hun interesses te ontwikkelen en het verenigingsleven te verkennen aangezien dit de werkdruk, die bij enkele richtingen al knap hoog ligt, nog verhoogt. Verder sluit ik me qua opinies over onderwijshervorming aan bij het standpunt van de GSR, te vinden op: https://gentsestudentenraad.be/documenten.

Ervaringen

Dit zou mijn tweede termijn als studentenvertegenwoordiger worden en de ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, hebben me echt inzicht gegeven in de werking van de faculteit. Ik weet wat facultaire studentenvertegenwoordiging kan bereiken maar ook wat moeilijk bereikbaar is.
Daarnaast zetel ik ook in de Opleidingscommissie, vakgroepsraad en curriculumberoepscommissie.
De afgelopen twee jaar heb ik ook gediend als boekensultan van de Vlaamse Geschiedkundige Kring. Deze functie heeft mij niet alleen waardevolle contacten opgeleverd met leden en studenten van andere kringen en professoren, ik heb ook geleerd dat het proffencorps en de studenten in een goede harmonie kunnen samen leren, functioneren en werken.
Het beste voorbeeld hiervan is wanneer het professorencorps van de opleiding Geschiedenis in opstand kwam tegen de invoering van een Educatieve Master van 90 studiepunten voor de cluster cultuurwetenschappen. Ze contacteerden StuArt en de V.G.K. met de vraag of de studenten eveneens initiatief konden ondernemen. Wegens mijn droom om later leerkracht te worden heb ik hard meegewerkt in de actiegroep “Volwaardig Onderwijs? Volwaardige Master!” omdat ik vind dat toekomstige leerkrachten zo goed mogelijk moeten voorbereid worden op het werkveld in plaats van zo snel mogelijk. Door onze verenigde inzet zijn we er in geslaagd om de Educatieve master Geschiedenis op te trekken naar 120 studiepunten.

Ik heb een sterk geloof in de daadkracht van geëngageerde studenten maar er moet enig besef zijn over wat elk orgaan kan bereiken. Sommige beslissingen worden door de overheid opgelegd en daar kan de faculteit niets aan doen zoals de overschakeling van de Specifieke Lerarenopleiding naar de Educatieve Master. Daarnaast heeft de faculteit ook maar beperkt inspraak in het beleid van de UGent zoals de duur van de masteropleiding en de onderwijsgelden.