Kandidaatstellen

Alle info omtrent het kandidaatstellen, als je nog meer vragen hebt kan je ons altijd contacteren.

Praktische procedure

Hier staan de vragen omtrent de praktische zaken van kandidaatstellingen.

Wie mag er kandidaat zijn?

Om als student te mogen deelnemen aan de verkiezingen als effectief of plaatsvervangend lid, moet je op de dag van de afsluiting van de kiezerslijsten (1 maart 2018) aan de Universiteit Gent ingeschreven zijn als student, hetzij met een diplomacontract, hetzij met een creditcontract voor minimum 27 studiepunten. Studenten die enkel ingeschreven zijn voor een permanente vorming zijn dus uitgesloten.

Studenten die ingeschreven zijn aan meer dan één faculteit zijn verkiesbaar voor de faculteit waar zij hun inschrijving met de meeste studiepunten hebben. Bij een gelijk aantal studiepunten moeten deze studenten bij hun kandidaatstelling kiezen voor welke faculteit ze willen opkomen. De faculteit waartoe je behoort, kan van belang zijn bij de uitslag van de verkiezingen.

Help, ik studeer nog maar één jaar! Kan ik me toch engageren voor de verkiezingen?

Als je nog maar één jaar aan Universiteit Gent studeert, is het nog steeds mogelijk om je te engageren als studentenvertegenwoordiger in zowel de Faculteitsraad, als de Sociale Raad en Raad van Bestuur. Hierbij maken we het onderscheid tussen:

  • Faculteitsraad: Indien je verkozen bent en het tweede jaar van je mandaat niet kunt uitvoeren, dan krijgt de eerstvolgende niet-verkozen kandidaat jouw zeteltje in de Faculteitsraad. Indien er geen kandidaten meer waren, dan wordt er overgegaan tot coöptatie. Geen probleem dus!

  • Sociale Raad & Raad van Bestuur: Indien je het tweede jaar van je mandaat niet kan uitvoeren als effectieve kandidaat, dan neemt je plaatsvervanger je stemrecht op in alle Raden. Indien je als plaatsvervanger opkomt, dan heb je nog altijd je effectieve kandidaat die kan blijven stemmen! Kom dus op in een hecht duo en bespreek deze zaken zeker op voorhand zodat er niemand voor verrassingen komt te staan.

Wanneer kan ik me kandidaatstellen?

Je kan je online kandidaat stellen van 9 april 9u tot 13 april 12u.
Meer informatie met de exacte locatie gaan hier nog verschijnen.
Op de tijdslijn staan ook alle andere nuttige data.

Hoe verloopt de stemprocedure?

Elke student aan de UGent heeft het recht om tijdens de verkiezingsweek, via geheime stemming, zijn voorkeur uit te spreken. Iedere kiezer mag per mandaat slechts één stem uitbrengen op een kandidaat-titularis en (in voorkomend geval) de daaraan gekoppelde kandidaat-plaatsvervanger. Er kunnen geen volmachten gebruikt worden. Het is ook toegestaan om blanco te stemmen. Stemmen kan elektronisch van maandag 7 mei om 9 uur tot woensdag 9 mei tegen ten laatste 12 uur via het online platform.

Wanneer ben je verkozen?

Voor de faculteitsraden komen de kandidaten als individu op. Voor de Raad van Bestuur en de Sociale Raad komen de kandidaten steeds in duo’s op van hetzelfde geslacht. Hier is er steeds één effectieve kandidaat en één plaatsvervanger en de stemmen worden steeds uitgebracht op het duo als geheel.

Na de verkiezingen worden kandidaten per raad gerangschikt op basis van het aantal behaalde stemmen. Hierbij moet wel opgelet worden dat de genderquota van kracht zijn. Dit betekent dat maximaal twee derde van het aantal kandidaten van het meerderheidsgeslacht mag zijn. Is dit niet het geval dan wordt er de voorkeur gegeven aan de volgende kandidaat in de gerangschikte lijst van het andere geslacht.

Voor de centrale raden betekent dit dat er steeds twee mannen en twee vrouwen zetelen.


Ondersteuning

Waarvoor kan je naar de Gentse Studentenraad komen en welke informatie hebben we ter beschikking voor de kandidaten, de kiezers of de facultaire studentenraden.

Infodag

Heb je de infodag gemist? Met vragen kan je altijd terecht op info@stuver18.be of in het lokaal van de Gentse Studentenraad.

De presentatie van de infodag vind je hier:

Vormingsdag

Speciaal voor de kandidaten organiseren we op zaterdag 28 april een vormingsdag waarop ervaren sprekers het reilen en zeilen van de UGent volledig uit de doeken doen.

Campagnebudget

De Gentse Studentenraad stelt zich steeds neutraal op bij de studentenverkiezingen. Dit betekent dat het als kandidaat jouw verantwoordelijkheid is om je eigen campagne uit te werken. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je als student je eigen fondsen hiervoor aanspreekt en daarom kunnen kandidaten wel hun onkosten die ze in het kader van de verkiezingen hebben gemaakt bij ons indienen.

Voor de centrale raden betalen wij daarom €250 aan onkosten terug per duo. Voor de faculteitsraden is dit €25 per kandidaat. Let wel op dat je om de onkosten te staven steeds je originele bewijsstukken moet binnenbrengen. Kopies worden niet aanvaard!

Om voor drukwerk aansprake te maken op dit budget vragen we wel dat de logo's van de Gentse Studentenraad, de studentenverkiezing en de UGent hierop aanwezig zijn. Als je niet zeker bent of bepaalde onkosten door ons gedekt kunnen worden stuur dan een mailtje naar info@stuver18.be en dan helpen we jou graag!

Desbetreffende logo's zijn hieronder terug te vinden:


Campagne voeren

Welke campagne tips hebben we voor de kandidaten? Waarop moet je letten?

Wat moet er op mijn drukwerk staan?

Wetelijke vereisten:

  • Vergeet op je drukwerk zeker geen verantwoordelijke uitgever (v.u.) te vermelden. Hierbij vermeld je jouw ware naam en woonplaats. Bij wildplakken ben jij dan ook de persoon die gecontacteerd wordt.

  • Op flyers zet je ook de vermelding: `Niet op de openbare weg gooien´ Bekijk ook zeker de regelgeving in stad Gent rond flyeren en plakken.

Daarnaast vragen we dat op je drukwerk ook de logos van de Gentse Studentenraad, de studentenverkiezingen en de UGent vermeld worden. Deze vind je hier:


Combinatie met studeren?

Hoe valt een mandaat in combinatie met het studeren? Welke accomodaties worden door de UGent aangeboden?

Welke werklast brengen de verschillende raden met zich mee?

De workload hangt af van raad tot raad en hoe vaak deze samenkomen. Bovendien staat het elke student telkens vrij om een nieuw inhoudelijk dossier op te stellen, waardoor er moeilijk sprake kan zijn over een specifieke werklast gezien dit afhangt van het invullen van de functie door elke individuele kandidaat. Hieronder is echter een korte oplijsting gegeven van de vergaderfrequentie en welke verantwoordelijkheden de verkozen leden hiervoor hebben:

  • Raad van Bestuur: vergadert één keer per maand. Traditioneel heeft elke student in de Raad van Bestuur een specifiek domein waarvoor hij/zij zich wil engageren tijdens de komende twee jaar. Op deze manier wordt het werk verdeeld en verschillende commissies ingevuld. Daarnaast hebben de vier studenten in de Raad van Bestuur stemrecht in de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad. Het is de gewoonte dat zij de Gentse Studentenraad helpen bij het uitwerken van inhoudelijke dossiers, en dat de Gentse Studentenraad hen ondersteunt bij het realiseren van hun programmapunten. Tevens zetelen er drie studenten uit de Raad van Bestuur ook in de Sociale Raad.

  • Sociale Raad: vergadert één keer per maand. De vier studenten die zetelen in de Sociale Raad hebben traditioneel verschillende focuspunten, gaande van het comfort op de homes tot duurzaamheid binnen de studentenresto's. Op deze manier wordt de workload over verschillende commissies verdeeld. Daarnaast hebben de vier studenten in de Raad van Bestuur stemrecht in de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad. Bovendien worden de studenten uit de Sociale Raad ook verwacht op de Werkgroep Sociaal van de Gentse Studentenraad om op die manier allen samen aan hetzelfde zeel te trekken.

  • Faculteitsraad: vergadert één keer per maand, maar de specifieke werklast hangt af van de grootte van de faculteit, hoeveel studenten er verkozen dienen te worden en hoe actief de eigen facultaire studentenraad is.

Wat houdt een bijzonder statuut voor verkozen studentenvertegenwoordigers in?

De werklast is zeker haalbaar, zoals ook vele studenten die jullie voorgingen kunnen beamen. Het engagement blijft vrijwillig, en Universiteit Gent erkent het engagement voor verkozen studentenvertegenwoordigers door het toekennen van een bijzonder statuut. Dit statuut kan telkens gebruikt worden in het kader van het bijwonen van officiële vergaderingen van bestuursorganen en volgende faciliteiten kunnen verworven worden:

  • Vrijgesteld worden van onderwijsactiviteiten; je kan in dit geval een vervangende taak krijgen of de onderwijsactiviteit kan op een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar worden georganiseerd;

  • Eén of meerdere examens verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar, en/of met een andere evaluatievorm;

  • Een alternatief tijdstip voor feedback.

We verwijzen naar de corresponderende webpagina van Universiteit Gent voor een meer gedetailleerde uitleg.